Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Sunseed Development s.r.o., Spisová značka: C 246991 vedená u Městského soudu v Praze, Adresa: Mariánské nám. 48, 763 14 Zlín, CZ jako prodávající (dále jen „Sunseed“) a na straně druhé je kupující, odběratel (dále jen „Odběratel“). Další informace o Sunseed jsou uvedeny na webové stránce www.sunseeddev.com. Odběratel je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Sunseedem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP. Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Sunseed, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Sunseed nebo smluvních partnerů Sunseedu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. URL VOP obdrží Odběratel jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Odběratel při převzetí zboží a/nebo aktivaci služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Sunseed sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Odběratele, Sunseed si neúčtuje žádné další poplatky, (to se netýká příp. smluvní přepravy); požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Odběratele od Sunseedu, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Odběratele na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány; Sunseed uzavírá i smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak; ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Sunseed uváděny bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; v případě, že Odběratel je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, obdržení informace o licenčním klíči. Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Sunseed. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo u opakovaných plateb, se považuje za poměrnou část ceny jednoho období, na jaké si službu zakoupil; Smlouva, objednávka, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Sunseed, přičemž registrovaní uživatelé Sunseed mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu; v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář zde, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Odběratel uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Sunseed tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Odběrateli může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Sunseed (osobně, telefonicky, mailem). Než Odběrateli závazně potvrdí objednávku, má Odběratel právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Uzavření smlouvy Sunseed neprodleně potvrdí Odběrateli informativním emailem na Odběratelem zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je link (URL) aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Sunseed. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak. Uzavřená smlouva je Sunseedem archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Sunseed zavazuje, že Odběrateli odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Odběratel se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Sunseedu kupní cenu. Sunseed si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Odběratel stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby. Pokud jsou služby hrazeny opakovanou platbou, má Odběratel právo služby/licence využívat jenom po tu dobu resp. období, na jaké je kupní cena uhrazena. Sunseed Odběrateli odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Odběrateli nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou. Sunseed splní povinnost odevzdat věc Odběrateli, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Sunseed odevzdá Odběrateli předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Sunseed věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Sunseed věc pro přepravu.

 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo Odběratele  z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, byť se projeví až později. Právo Odběratele založí i později vzniklá vada, kterou Sunseed způsobil porušením své povinnosti. Odběratel věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Odběratele převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Odběratel věc, ač mu s ní Sunseed umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Sunseed škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

4. Odpovědnost Sunseedu

Sunseed odpovídá Odběrateli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Sunseed odpovídá Odběrateli, že v době, kdy Odběratel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Sunseed nebo výrobce popsal nebo které Sunseed očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití Sunseed uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká: u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Odběratelem; nebo vyplývá-li to z povahy věci. U spotřebního zboží je Odběratel oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Pro Odebírajícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně. Právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud Odběratel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Odběratel vadu sám způsobil.

 

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo: na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Odběratel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Odběratel právo na bezplatné odstranění vady; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy. Odběratel sdělí Sunseedu jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Sunseedu; to neplatí, žádal-li Odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Sunseed vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Odběrateli, že vady neodstraní, může Odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Odběratel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. Odběratel-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Sunseed nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Sunseed nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Odběratel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Sunseed dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Sunseed odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Sunseed vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Odběratel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Sunseed.

 

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Odběratel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Odběratel i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Odběratel Sunseedu na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). Neoznámil-li Odběratel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Odběratel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Sunseed zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Odběrateli resp. dne zaslání licenčního klíče; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Odběratel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9. Užívání elektronického obsahu, SW apod.

Odběratel je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW,) zakoupeného u Sunseedu dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Odběratel poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. Odběratel je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání může být dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Odběratel také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který Sunseed poskytl Odběrateli jako dar.

 

Reklamační řád

Reklamační doba na produkty jsou dva roky. V případě služeb a poskytování licencí se tato doba počítá ode dne první registrace zákazníka a prvního zaslání licenčního kódu na konkrétní softwarový balíček. Odběratel bere na vědomí, že kupuje službu - softwarové licence ve stavu jakém jsou mu automaticky doručovány a updatovány. To nikterak nepopírá jeho právo na upozorňování na chyby a jiné připomínky. Ty však nelze reklamovat, protože pokud se skutečně jedná o chybu algoritmu, programu, či výpočtu, která je obsažena v kódu programu, bude odstraněna v některé z následujících release.

 

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy odběratelem služby MPOS Retail

Odběratel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne zaslání e-mailu s licenčním klíčem. Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese: Sunseed Development s.r.o., Mariánské nám 48, 763 14 Zlín. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, Sunseed zablokuje obratem využívání licencí a zároveň zablokuje další případnou opakovanou platbu. Má-li Odběratel uhrazenou licenci pro využívání služby Sunseed Retail na období po odstoupení od smlouvy, pak odběrateli nevzniká nárok na jakékoli finanční vypořádání, pouze je zastavena rekurzivní platba, pokud ji Odběratel při registraci zadal.

2. Odstoupení v ostatních případech

Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese: Sunseed Development s.r.o., Mariánské nám 48, 763 14 Zlín Bude-li umožněno Odebírajícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Odběratel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; použil-li Odběratel věc ještě před objevením vady; nezpůsobil-li Odběratel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo prodal-li Odběratel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Odběratel Sunseedu, co ještě vrátit může, a dá Sunseedu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li Odběratel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Z důvodu ochrany práv Odběratele je-li Odběratelem právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na adrese Sunseedu, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 

Způsob platby, podmínky dodání a plnění

Produkty lze hradit pouze před vydáním licenčního klíče a na období, které si Odběratel zvolí (měsíc, čtvrtletí, rok). Pro platby se využívají metody platební brána GoPay společnosti GOPAY s.r.o. Produkt MPOSRetail se považuje za dodaný ve chvíli, kdy je Odběrateli zaslán e-mailem licenční klíč pro jeho aktivaci e-mailem. 

Zároveň bude zákazník informován o:

 1. založení opakované platby emailem

 2. maximální částka opakované platby je shodná s první platbou

 3. částka opakované platby je vždy fixní pro dané licence a periody

 4. frekvence opakovaných plateb je jeden měsíc, tři měsíce, nebo jeden rok ode dne úhrady a výběru typu platby

 5. frekvence strhávání je fixní dle zvolených period

 6. veškerá komunikace o platbách je vedena emailem.

 7. o uhrazení platby je zákazník informován emailem nejpozději do dvou pracovních dnů

 8. sedm kalendářních dnů předem je zákazník informován o:

  • ​chystaném strhnutí následující opakované platby a uběhnutím více než 6 měsíců od poslední opakované platby

  • skončila free perioda, po kterou má zákazník službu zdarma a je mu stržena první opakovaná platba

  • dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby)

Informace o ochraně osobních údajů

Sunseed prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Odběratelem a marketingových akcí Sunseedu (i těch prováděných se smluvními partnery Sunseedu) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či na speciálních marketingových akcích. Sunseed postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Odběratelem Sunseedu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Sunseedu, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Odběratel dává Sunseedu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Sunseedu (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Sunseed Development s.r.o., Marianské Náměstí 48, Zlín Štípa, 763 14, CZ, IČ 255 07 281. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na WEBu www.sunseeddev.com nebo www.sunseed-retail.com. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Odběratel tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Sunseed může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Sunseed pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Sunseed si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Odběratele vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Odběratel kontaktovat Sunseed prostřednictvím kontaktního formuláře nebo technické podpory.

 

Exportní omezení

Produkty MyRetail je možno zakoupit pouze na území České republiky a Slovenské republiky.

Infoline a podpora: +420 724 000 622

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon

©2020 All rights reserved Sunseed Development s.r.o.

Sunseed Development s.r.o., Mariánské náměstí 48, 763 14 Zlín-Štípa, IČ 04401557, tel.: +420 577 050 101, E-mail: info@sunseed.cz

Site made by Jan Hegmon and Team